دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثر تمرین اختصاصی در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر تغییرات عامل القایی هایپوکسی (HIF-1α) گویچه‌های سفید دوندگان استقامت تیم ملّی

روح اله محمدی میرزایی؛ شادمهر میردار

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 23-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات تمرین­های اختصاصی در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر تغییرات عامل القایی هایپوکسی دوندگان استقامت تیم ملّی بود.8 دونده مرد (سن1/3±4/24سال،قد2/4±5/180سانتی-متر،وزن4/3±7/66کیلوگرم، BMI0/1±5/20کیلوگرم بر متر مربع) همراه با تمرین­های اختصاصی به روش R2M در ارتفاع بالا و پایین به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی­ها ...  بیشتر

تأثیر تمرین عضلات تنفسی در ارتفاع بر مصرف انرژی دمی، اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد 1500 متر دوندگان استقامت تیم ملی

روح اله محمدی میرزایی؛ شادمهر میردار

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 1435-1446

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات یک دوره تمرین عضلات دمی در ارتفاع بر انرژی مصرفی دمی، اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد دوندگان تیم ملی استقامت بود.12مرد دونده استقامت تیم ملی (سن14/3±41/24سال، قد23/4±50/180سانتی‌متر، وزن 46/3± 75/66 کیلوگرم، BMI07/1±53/20درصد) در شرایط هایپوکسی به طور تصادفی به دو گروه تمرین عضلات دمیIMTو کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی‌ها آزمون‌های ...  بیشتر

تأثیر تمرین عضلات تنفسی در ارتفاع بر مصرف انرژی دمی، اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد 1500متر دوندگان استقامت تیم ملی

روح اله محمدی میرزایی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1395

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات یک دوره تمرین عضلات دمی در ارتفاع بر انرژی مصرفی دمی، اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد دوندگان تیم ملی استقامت بود.12مرد دونده استقامت تیم ملی(سن14/3±41/24سال،قد23/4±50/180سانتی­متر، وزن46/3±75/66کیلوگرم،BMI07/1±53/20درصد) به طور تصادفی به دو گروه تمرین عضلات دمیIMTو کنترل در شرایط هایپوکسی تقسیم شدند. از آزمودنی­ها آزمون­های ...  بیشتر