نویسنده = محمد علی بحرینی پور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی بر عملکرد هوازی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1223-1231

فریبرز هوانلو؛ حمید رجبی؛ ناصر عسگر زاده؛ محمد علی بحرینی پور