دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیبهای حرکتی متفاوت بر متغیرهای هماتولوژیک دختران دارای اضافهوزن

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ فریبا فلاحی؛ روناک تابعی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 45-58

چکیده
  هدف: فعالیت ورزشی میتواند تغییرات هماتولوژیک مختلفی ایجاد کرده و بر برخی شاخصهایخونیتأثیرگذار باشد.هدف از اینپژوهش بررسی تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیب حرکتی متفاوت بر تغییرات هماتولوژیک )شامل هموگلوبین، هماتوکریت،تعداد گلبولهای قرمز، تعداد گلبولهای سفید، میانگین حجم گویچهای، میانگین هموگلوبین گویچهای، میانگین غلظت هموگلوبینگویچهای، ...  بیشتر

اثرات یک جلسه تمرینات ویژه آماده سازی و مهارتی کونگ فو بر متغیرهای هماتولوژیک

حمید اراضی؛ احسان اصغری؛ نوید لطفی

دوره 2، شماره 1 ، آذر 1388

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات یک جلسه تمرینات ویژه آماده سازی و مهارتی بر متغیرهای هماتولوژیک کونگ فو کاران زبده انجام شد. روش تحقیق: بدین منظور،8 کونگ فو کار با میانگین سنی46/0 ±21 سال ، وزن 6/3±8/63 کیلو گرم قد 3/3± 170 سانتی متر و توان هوازی 2/3 ±4/47 میلی لیتر کیلو گرم در دقیقه در این مطالعه شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد 90دقیقه تمرینات ویژه ...  بیشتر