دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر قدرت، چابکی و مهارتهای فوتبالی کودکان

رعنا فیاض میلانی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 85-96

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر مهارتهای فوتبالی کودکان پسربود.روشها: بدین منظور30 کودک )میانگین سنی 55/3±0/12 )که سابقه انجام تمرینهای مقاومتی را نداشتند اما بهطور منظمهفتهای سه جلسه در تمرینات فوتبال شرکت میکردند بهصورت تصادفی در سه گروه 10 نفره تمرینهای مقاومتی در سطوحمعلق، تمرینهای ...  بیشتر