تأثیر مکمل‌دهی Inflamma-Xبر شاخص‌های فشار اکسایشی و دستگاه دفاع ضداکسایشی پس از اجرای آزمون ترکیبی SWPT-SWFTدر کشتی‌گیران جوان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران ، گروه فیزیولوژی ورزشی

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: کشتی ورزشی برخوردی با انقباض‌های برون‌گرای مکرر و با شدت بالاست. چنین فعالیت‌هایی که با انقباض‌های برون‌گرای شدید انجام می‌گیرد، با اختلالات مکانیکی و متابولیکی همراه است. چنین شدت بالایی از فعالیت در کشتی به‌طور چشمگیری به تولید ناگهانی گونه‌های اکسیژن واکنش‌پذیر بنیان‌های آزاد در حین رقابت و بازیافت پس از هر مسابقه منجر می‌شود، به‌طوری‌که حتی ممکن است طی انجام این دسته از فعالیت‌ها، ذخیرة ضداکسایشی به‌شدت کاسته و تخلیه شود و به‌دنبال ناکارامدی دستگاه اکسایشی، فشار اکسایشی رخ دهد که کاهش عملکرد ورزشی را در پی دارد و با تسریع بروز خستگی همراه می‌شود. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مکمل‌دهی کوتاه‌مدت اینفلاما ایکس بر شاخص‌های فشار اکسایشی و دستگاه دفاع ضداکسایشی پس از اجرای دو دوره پشت سر هم آزمون ترکیبی  SWPT-SWFTدر کشتی‌گیران جوان انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: از بین داوطلبان واجد شرایط، ۲۴ کشتی‌گیر جوان به‌صورت تصادفی به دو گروه مکمل-تمرین (۱۲ نفر) و دارونما-تمرین (۱۲ نفر) تقسیم شدند. از کشتی‌گیران در گروه مکمل–تمرین درخواست شد به مدت ده روز تا پیش از اجرای آزمون ترکیبی، روزانه دو عدد مکمل اینفلاما ایکس 15 میلی‌گرمی را به‌صورت ناشتا به‌همراه 200 میلی‌لیتر آب مصرف کنند. گروه دارونما نیز قرص‌های نشاسته با همان مقدار و تعداد گروه مکمل- تمرین دریافت کردند. آزمون ترکیبی SWFT-SWPT شامل دو آزمون عملکردی ویژة کشتی (SWPT) و آزمون آمادگی بدنی ویژة کشتی (SWFT) است. آزمون ترکیبی سه دقیقه و 40 ثانیه بود که یک نوبت به‌شمار می‌رفت و هر مرحله نیز شامل دو نوبت بود. به‌منظور بررسی تغییرات شاخص‌های فشار اکسایشی و دستگاه دفاع ضداکسایشی کشتی‌گیران، خون‌گیری اولیه پیش از شروع آزمون ترکیبی SWPT-SWFT انجام گرفت. چهار خون‌گیری بعدی شامل بلافاصله پس از مراحل اول، دوم و چهارم آزمون مذکور و آخرین خون‌گیری نیز 48 ساعت پس از آزمون ترکیبی SWPT-SWFT اجرا شد. نمونه‌های جمع‌آوری‌شده به‌منظور بررسی سطوح مالون دی‌آلدهید، ظرفیت تام ضداکسایشی و سوپراکسید دیسموتاز با روش الایزا ارزیابی شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر ترکیبی (Mixed Anova) استفاده شد.
 نتایج: یافته‌ها نشان داد که مقادیر ظرفیت تام ضداکسایشی گروه مکمل در همة مراحل بیشتر از گروه دارونما بود؛ با این حال تفاوت دو گروه فقط در زمان‌های خون‌گیری سوم، چهارم و پنجم معنادار بود (05/‌0>P)، ولی در مراحل خون‌گیری اول و دوم بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/‌0<P). همین‌طور در هیچ‌یک از مراحل خون‌گیری در مقادیر سرمی سوپراکسید دیسموتاز تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت (05/‌0<P). همچنین در مراحل خون‌گیری دوم، سوم، چهارم و پنجم بین دو گروه در مقادیر سرمی مالون دی‌آلدهید تفاوت معناداری وجود داشت (05/‌0>P).
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد مصرف مکملInflamma-X  می‌تواند برای جلوگیری از آسیب اکسایشی و حتی تسهیل دورة بازیافت بین هر رقابت کشتی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Inflamma-X supplementation on oxidative stress and antioxidant defense system markers following of SWPT-SWFT combination Test in young wrestlers

نویسندگان [English]

 • Bakhtyar Tartibian 1
 • Mir Yousef Batahai Zadeh 2
 • Seyed Morteza Taybi 3
 • Bagher Rezaei 4
1 Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba&rsquo;i University, Tehran, Iran.
2 Master of Exercise Physiology, Allameh Tabataba&rsquo;i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
4 Phd student of Sports Physiology, Kharazmi University
چکیده [English]

Background and Purpose: Wrestling is an encounter sport with frequent and high-intensity Eccentric contractions. Such activities, which are carried out with strong Eccentric contractions, are associated with mechanical and metabolic disorders. Such a high intensity of activity in wrestling significantly leads to the sudden production of reactive oxygen species of free radicals during and the recovery period after each competition. It is even possible that during this category of the activities, the antioxidant reserve is severely reduced and depleted, and following the inefficiency of the oxidative system, oxidative stress occurs, which leads to a decrease in sports performance and is associated with the acceleration of fatigue. Hence the present study aimed to determine the effect of short-term Inflamma-X supplementation on oxidative stress and antioxidant defense system markers following two consecutive rounds of SWPT-SWFT combination Test in young wrestlers.
Materials and Methods: Among the eligible volunteers, 24 young wrestlers were randomly divided into two groups: supplement-training (12 people) and placebo-training (12 people). The supplement-training group was asked to take two 15 mg capsules of the inflamma-x supplement daily with 200 ml of water for 10 days before the exercise test. The placebo group also received starch tablets with the same amount and number of supplement-exercise groups. The SWFT-SWPT combined test includes two Specific Wrestling Perform Test (SWPT) and a Specific Wrestling Fitness Test (SWFT). The combined test was three minutes and 40 seconds, which was considered one round, and each stage included two rounds. To evaluate the changes in oxidative stress markers and antioxidant defense system of wrestlers, initial fasting blood sampling was collected before the start of the combined SWFT-SWPT test. The next four blood draws include: immediately after the first, second and fourth stages of the mentioned test, and the last blood draw was performed 48 hours after the combined SWPT-SWFT test. The collected samples were evaluated by the ELISA method to evaluate the levels of Malondialdehyde, total antioxidant capacity, and Superoxide dismutase. To analyze the data, the method of analysis of variance with repeated measures (Mixed Anova) was used.
Results: The findings showed that the total antioxidant capacity values of the supplement group were higher than the placebo group in all stages, however, the difference between the two groups was significant only in the third, fourth and fifth blood sampling times (P < 0.05) but in the first and second blood sampling stages between the two there was no significant difference in the group (P > 0.05). Also, in none of the stages of blood sampling in serum Superoxide dismutase values, there was no significant difference between the two groups (P > 0.05). And finally in the second, third, fourth, and fifth blood sampling stages between the two groups in serum Malondialdehyde values there was a significant difference between the two groups (P < 0.05) but in the first stages of blood sampling there was no significant difference between the two groups (P > 0.05).
Conclusion: It seems that consumption of the Inflamma-X supplement can be beneficial for preventing oxidative damage and even facilitating the recovery period between every wrestling competition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflamma-X
 • Antioxidant defense system
 • Oxidative stress
 • Wrestling
 1. Mirzaei B, Curby DG, Rahmani-Nia F, Moghadasi M. Physiological profile of elite Iranian junior freestyle wrestlers. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009 Nov 1;23(8):2339-44. (In Persisn).
 2. Nikooie R, Cheraghi M, Mohamadipour F. Physiological determinants of wrestling success in elite Iranian senior and junior Greco-Roman wrestlers. The Journal of sports medicine and physical fitness. 2015 Dec 2;57(3):219-26. (In Persisn).
 3. Nouri H, Shaikholeslami Vatani D, Rostamzadeh N. The effects of short-term vitamin D supplementation on the pulmonary function and physical fitness factors in adolescent wrestlers. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2021;13(2):97-109. (In Persisn).
 4. Mirzaei B, Ghahremani Moghaddam M, Alizaee Yousef Abadi H. Analysis of energy systems in Greco-Roman and freestyle wrestlers who participated in the 2015 and 2016 world championships. International Journal of Wrestling Science. 2017 Jul 3;7(1-2):35-40.Tartibian B, Rezaei B. Effect of HMB-FA Supplementation on Muscle damage indices in a Simulated Wrestling Protocols in elite wrestlers. Sport Physiology. 2021;13(50):137-62. (In Persisn).
 5. Tartibian B, Rezaei B. Effect of HMB-FA Supplementation on Muscle damage indices in a Simulated Wrestling Protocols in elite wrestlers. Sport Physiology. 2021 Aug 23;13(50):137-62. (In Persisn).
 6. Helalizadeh M, Hatami E, Labbafi M, Rohani H, Hajiaghaee R. Effect of ginger supplement on lipid peroxidation induced by exercise-A meta-analysis study. Journal of Medicinal Plants. 2020;19(74):25-38. (In Persisn).
 7. Hasani M, Behpour N, Karimi M, Darabi F. The effect of Allium Sativum with four weeks of incremental training on the response of some oxidative factors to a single session of acute exercise in well-trained wrestlers. Razi Journal of Medical Sciences. 2020;27(4):131-42. (In Persisn).
 8. Sheikholeslami VD, Ahmadi K. The effect of acute consumption of HMB and creatine supplement on oxidative and antioxidant indices after resistance exercise in trained men . Journal of Sport and Exercise Physiology, 2017; 10(1): 71-78. (In Persisn).
 9. Mótyán JA, Tóth F, Tőzsér J. Research applications of proteolytic enzymes in molecular biology. Biomolecules. 2013;3(4):923-42.
 10. Cheshier BC, Jacobson BH. The effectiveness of natural supplements on prevention and treatment of delayed onset muscle soreness and markers of muscle damage: a review of literature. AUC Kinanthropologica. 2021;57(1):26-50.
 11. Boroumand N, Samarghandian S, Hashemy SI. Immunomodulatory, anti-inflammatory, and antioxidant effects of curcumin. Journal of Herbmed Pharmacology. 2018;7(4):211-9. (In Persisn).
 12. Chilelli NC, Ragazzi E, Valentini R, Cosma C, Ferraresso S, Lapolla A, et al. Curcumin and boswellia serrata modulate the glyco-oxidative status and lipo-oxidation in master athletes. Nutrients. 2016;8(11):745.
 13. McFarlin BK, Venable AS, Henning AL, Sampson JNB, Pennel K, Vingren JL, et al. Reduced inflammatory and muscle damage biomarkers following oral supplementation with bioavailable curcumin. BBA clinical. 2016;5:72-8.
 14. Hikisz P, Bernasinska-Slomczewska J. Beneficial Properties of Bromelain. Nutrients. 2021;13(12):4313.
 15. Saptarini NM, Rahayu D, Herawati IE. Antioxidant activity of crude bromelain of pineapple (Ananas comosus (L.) Merr) crown from Subang District, Indonesia. Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences. 2019;11(Suppl 4):S551.
 16. Bazzucchi I, Patrizio F, Ceci R, Duranti G, Sgrò P, Sabatini S, et al. The effects of quercetin supplementation on eccentric exercise-induced muscle damage. Nutrients. 2019;11(1):205.
 17. Simioni C, Zauli G, Martelli AM, Vitale M, Sacchetti G, Gonelli A, et al. Oxidative stress: role of physical exercise and antioxidant nutraceuticals in adulthood and aging. Oncotarget. 2018;9(24):17181.
 18. Ali A, Kim EH, Lee J-H, Leem K-H, Seong S, Kim W. Processed scutellaria baicalensis georgi extract alleviates LPS-induced inflammatory and oxidative stress through a crosstalk between NF-κB and KEAP1/NRF2 signaling in macrophage cells. Applied Sciences. 2021;11(13):6055.
 19. Roschek Jr B, Fink RC, McMichael M, Alberte RS. Nettle extract (Urtica dioica) affects key receptors and enzymes associated with allergic rhinitis. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives. 2009;23(7):920-6.
 20. Rawson ES, Miles MP, Larson-Meyer DE. Dietary supplements for health, adaptation, and recovery in athletes. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 2018;28(2):188-99.
 21. Koetter U, Biendl M. Hops (Humulus lupulus): A review of its historic and medicinal uses. HerbalGram. 2010;87(5):44-57.
 22. Shara M, Stohs SJ. Efficacy and safety of white willow bark (Salix alba) extracts. Phytotherapy Research. 2015;29(8):1112-6.
 23. Morvaridzadeh M, Sadeghi E, Agah S, Fazelian S, Rahimlou M, Kern FG, et al. Effect of ginger (Zingiber officinale) supplementation on oxidative stress parameters: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Food Biochemistry. 2021;45(2):e13612. (In Persisn).
 24. Jalali M, Mahmoodi M, Moosavian SP, Jalali R, Ferns G, Mosallanezhad A, et al. The effects of ginger supplementation on markers of inflammatory and oxidative stress: a systematic review and meta‐analysis of clinical trials. Phytotherapy Research. 2020;34(8):1723-33. (In Persisn).
 25. Brien S, Lewith G, Walker A, Hicks SM, Middleton D. Bromelain as a treatment for osteoarthritis: a review of clinical studies. Evidence-based complementary and alternative medicine. 2004;1(3):251-7.
 26. Rathnavelu V, Alitheen NB, Sohila S, Kanagesan S, Ramesh R. Potential role of bromelain in clinical and therapeutic applications. Biomedical reports. 2016;5(3):283-8.
 27. Pekas EJ, Shin J, Headid RJ, Son W-M, Layec G, Yadav SK, et al. Combined anthocyanins and bromelain supplement improves endothelial function and skeletal muscle oxygenation status in adults: a double-blind placebo-controlled randomised crossover clinical trial. British Journal of Nutrition. 2021;125(2):161-71.
 28. Jakubczyk K, Drużga A, Katarzyna J, Skonieczna-Żydecka K. Antioxidant potential of curcumin—A meta-analysis of randomized clinical trials. Antioxidants. 2020;9(11):1092.
 29. Doaee P, Rajaei Z, Roghani M, Alaei H, Kamalinejad M. Effects of Boswellia serrata resin extract on motor dysfunction and brain oxidative stress in an experimental model of Parkinson’s disease. Avicenna journal of phytomedicine. 2019;9(3):281. (In Persisn).
 30. Tsao J-P, Bernard JR, Hsu H-C, Hsu C-L, Liao S-F, Cheng I. Short-Term Oral Quercetin Supplementation Improves Post-exercise Insulin Sensitivity, Antioxidant Capacity and Enhances Subsequent Cycling Time to Exhaustion in Healthy Adults: A Pilot Study. Frontiers in Nutrition. 2022:872.
 31. Marković1ABCDE M, Dopsaj1ABCDE M, Kasum1ADE G, Zarić1AB I, Toskić2AB L. Reliability of the two new specific wrestling tests: performance, metabolic and cardiac indicators. 2017.
 32. Tartibian B, Rezaei B, Tayebi M. The effect of HMB-FA supplementation on hormonal responses and recovery of elite wrestlers during the simulated wrestling protocol. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport. 2022 Dec 22;10(24).
 33. Lowery RP, Joy JM, Rathmacher JA, Baier SM, Fuller JC, Shelley MC, et al. Interaction of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate free acid and adenosine triphosphate on muscle mass, strength, and power in resistance trained individuals. Journal of strength and conditioning research. 2016;30(7):1843-54.
 34. Kaiser BM, Stelzl T, Gedrich K. Nutrition apps on focus: a qualitative assessment/ernährungs-apps im fokus: eine qualitätsbewertung. European Journal of Public Health Studies. 2020;3(1).
 35. nameni f, nuranipilehrud m. Comparing the Effects of Curcumin Supplementation and that of L-Carnitine Supplementation on Superoxide Dismutase, Glutathione Peroxidase, Catalase and Glutathione Reductase after Acute Exercise. complementary Medicine Journal. 2019;8(4):3517-30.
 36. Beconcini D, Felice F, Fabiano A, Sarmento B, Zambito Y, Di Stefano R. Antioxidant and anti-inflammatory properties of cherry extract: nanosystems-based strategies to improve endothelial function and intestinal absorption. Foods. 2020;9(2):207.
 37. Šarić A, Sobočanec S, Balog T, Kušić B, Šverko V, Dragović-Uzelac V, et al. Improved antioxidant and anti-inflammatory potential in mice consuming sour cherry juice (Prunus Cerasus cv. Maraska). Plant foods for human nutrition. 2009;64(4):231-7.
 38. Gorzi A, Ekradi S. The effect of intake duration of curcumin supplementation during strenuous endurance training on GPX activity and MDA levels of liver, heart and skeletal muscle in male Wistar rats. Sport Physiology. 2020;12(46):139-56. (In Persisn).
 39. Ranjbar A, Ranjbar M. Pars of Jahrom University of Medical Sciences. 2009;7(1):1-6. (In Persisn).
 40. He Y, Yue Y, Zheng X, Zhang K, Chen S, Du Z. Curcumin, inflammation, and chronic diseases: how are they linked? Molecules. 2015;20(5):9183-213. (In Persisn).
 41. Singh P, Bhooshan Pandey K, Ibrahim Rizvi S. Curcumin: the yellow molecule with pleiotropic biological effects. Letters in Drug Design & Discovery. 2016;13(2):170-7.
 42. Tavakkolifar B, Massoudi M, Zarringhalam J. Review on Pharmacological Activities of Gum olibanum. Journal of Medicinal Plants. 2009;8(32):1-13. (In Persisn).
 43. Mahmoodi-hamidabad S, Nakhostin-Roohi B. The Effect of Curcumin Acute Supplementation on Total Antioxidant Capacity (TAC), and Selected Markers of Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) after a Bout of Intensive Eccentric Exercise. Journal of Applied Exercise Physiology. 2018;13(26):115-24. (In Persisn).
 44. Ramezani A, Monikh K. Effect of quercetin supplementation on oxidative stress and exhaustion in male soccer players. Journal of Medicinal Plants. 2017;16(62):136-44. (In Persisn).
 • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 03 بهمن 1402
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1402