دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استاد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهیدبهشتی تهران

10.48308/joeppa.2016.98807

چکیده

هدف تحقیق: وضعیت تغذیه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندۀ سلامتی، آمادگی و عملکرد ورزشی ورزشکاران است. لذا هدف این تحقیق بررسی دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393 بود. روش تحقیق: در این تحقیق 330 دانشجوی ورزشکار به روش انتخابی هدف‌دار برگزیده و با روش توصیفی- پیمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای (شامل 4 بخش) بود که به طریقه‌ مصاحبه تکمیل شد. در بخش اول اطلاعات شخصی دانشجویان و در سایر بخش‌ها میزان دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان ورزشکار بررسی شد. در این پرسشنامه 31 سؤال برای دانش تغذیه‌ای، 21 سؤال برای نگرش تغذیه‌ای و 8 سؤال برای عملکرد تغذیه‌ای وجود دارد که حداکثر نمره برای هر سؤال یک می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های t تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد که دانشجویان ورزشکار دانش و نگرش تغذیه‌ای ضعیفی داشتند، اما عملکرد تغذیه‌ای آنان متوسط بود. دراین‌بین، دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان ورزشکار به‌طور معنی‌داری از حد مطلوب پایین‌تر بود (05/0p<). علاوه بر این رابطه مثبت و معنی‌داری بین دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای وجود داشت (05/0 p <) بااین‌حال، تفاوت معنی‌داری بین دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان ورزشکار در رشته‌های ورزشی مختلف و بر اساس سطح تحصیلات آنان وجود نداشت (05/0 <p ). نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان مرد ورزشکار شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان ضعیف است و همه ورزشکاران صرف‌نظر از رشته ورزشی و سطوح تحصیلات نیاز مبرم به آموزش‌های نظری و کاربردی تغذیه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nutritional knowledge, attitude and practice of male students’ athletes in 2014, IR- university games

چکیده [English]

The nutritional knowledge, attitude and practice of male students’ athletes in 2014, IR- university games

Introduction: The nutritional status of an athlete is a determinant factor for health, fitness and sports
performance. The aim of this study was to investigate the nutritional knowledge, attitude and practice of male
students' athletes in 2014, IR- university games. Methods: In this study, 330 student-athletes were selected by
purposeful selection and were evaluated by descriptive-survey method. Data were collected by using the
knowledge, attitude and practice questionnaire that comprised 4 sections. In section one, the personal
information of subjects and in the three next sections, nutritional knowledge, attitude and practice were
collected. The questionnaire consisted of 31 questions for nutritional knowledge, and 8 questions for
nutritional attitude and to 21 questions for practice, which the maximum score for each question is one. Data
analysis was carried out by using one sample t-test, one way ANOVA and Pearson’s correlation coefficient.
Results: The results showed that nutritional knowledge and attitude for male students' athletes are low, but
their nutritional practice was moderate. Also nutritional knowledge attitude and practice of men student
athletes were lower than normal (p<0.05). There was a significant and positive correlations among
knowledge, attitude and practice (p<0.05). However, there were no significant differences for nutritional
knowledge, attitude and practice among on the subjects in different sports and academic levels (p > 0.05).
Conclusion: This study showed that the nutritional knowledge, attitude and practice of male students' athletes
participated in the university games is low and that they need more theoretical and applied nutrition
educations irrespective of their sport fields and academic levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nutritional knowledge
 • attitude
 • practice
 • students' athletes
 1. Kreider R.B, et al.( 2010). ISSN exercise & sport nutrition review: research &recommendations. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 7:1-35.
 2. Rodriguez NR, Di Marco NM, Langley S.( 2009). American College of Sports Medicine position stand. Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc. 2009 Mar;41(3):709-31.
 3. Williams M.Anderson D.Rawson E.(2012). Nutration for health, fitness & Sport : Tenth Edition. McGraw-Hill.pp.9-10.
 4. Petroczi R, et al.( 2008). Nutritional supplement use by elite young UK athletes: fallacies of advice regarding efficacy. Journal of the International Society of Sports Nutrition,5(1):22.
 5. Dunn, D., L.W. Turner, and G. Denny,(2007). Nutrition knowledge and attitudes of college athletes. The Sport Journal 4-10.
 6. شجاعی تهرانی (مترجم). (1372). درسنامۀ پزشکی پیشگیری و اجتماعی . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان. صفحات 5و 48.
 7. Parmenter, K. and J. Wardle, (1999). Development of a general nutrition knowledge questionnaire for adults. European Journal of Clinical Nutrition, 53(4): p. 298- 308.
 8. Rosenbloom, C.A., S.S. Jonnalagadda, and R. Skinner, (2002). Nutrition knowledge of collegiate athletes in a Division I National Collegiate Athletic Association institution. Journal of the American Dietetic Association. P: 418-420.
 9. Waly, M.I., H.A. Kilani, and M.S. Al-Busafi,(2013). Nutritional practices of athletes in Oman: a descriptive study. Oman medical journal, 28(5): p. 360.
 10. Lee, S.L. and S.H. Lee,(2015). Survey on Health-related Factors, Nutrition Knowledge and Food Habits of College Students in Wonju Area. Korean Journal of Community Nutrition20(2): p. 96-108.
 11. Grete R, H., et al.( 2011)., Nutrition knowledge, practices, attitudes, and information sources of mid-american conference college softball players. Food and Nutrition Sciences,p.50-73.
 12. Zawila L.G, et al.( 2003) .The Female Collegiate Cross-Country Runner: Nutritional Knowledge and Attitudes. J Athl Train, 38(1), 67–74.
 13. Arazi, H. and R. Hosseini,(2012). A comparison of nutritional knowledge and food habits of collegiate and non-collegiate athletes. Sport Logia. 8(2): p. 100-107.
 14. Gilis, J.T.et all.(2012), Nutrition Knowledge and Interest of Collegiate Athletes at a Division I University., Bowling Green State University. Sport Journal 57-90.
 15. - Dunning A.N.et all.(2012). nutration knowledge and attitude of college athletes. The sport journal:15:234-240.
 16. اﻣﯿﺮ ﺳﺎﺳﺎن راﻣﯿﻦ، ﺟﻌﻔﺮی اﻓﺸﺎر، پور رضی ﺣﺴﻦ. (1392). ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ ،ﻧﮕﺮش و عملکرد ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر ﺑﺮ آن در ورزﺷﮑﺎران . نخبه اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ.دو فصلنامه ﻋﻠﻮم ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش و فعالیت ﺑﺪﻧﯽ.دوره ششم. شماره2.ص 885-903
 17.  
 18. Nazni, P. and S. Vimala,et all.(2010). Nutrition knowledge, attitude and practice of college sportsmen. Asian journal of sports medicine,. 1(2): p. 93.
 19. Supriya, V .and L. Ramaswami,(2013). Knowledge, attitude and dietary practices of track and field athletic men and women aged 18-22 years. International Journal of Innovative Research and Development,p. 53.
 20. Azizi M, Donya Mali A, Tabari E.( 2012). Study of Prevalence of Supplement Use and Knowledge of Men National Team Rowers about Doping and Side Effects. World Applied Sciences Journal 17 (6): 724-728.
 21. Montecalbo, R.C. and R.C. Cardenas,(2015). Nutritional Knowledge and Dietary Habits of Philippine Collegiate Athletes. International Journal of Sports Science, 5(2): p. 45-50.
 22. Pirouznia, M(2000), The correlation between nutrition knowledge and eating behavior in an American school: the role of ethnicity. Nutrition and health.14:89-107.
 • تاریخ دریافت: 23 شهریور 1395
 • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 خرداد 1395