تاثیر ضد التهابی تمرین تناوبی شدید در زنان مبتلا به اضافه‌ وزن و دیابت نوع دو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

هدف: دیابت شیرین و التهاب مزمن به طور گسترده ای با افزایش خطرهای قلبی-عروقی مرتبط است. مطالعات نشان می‌دهند که بیماران دیابتی به دلیل افزایش فاکتورهای التهابی مانند IL-6، TNFα و CRP، دو تا چهار برابر بیشتر از افراد سالم از بیماری‌های قلبی عروقی رنج می‌برند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT)  بر کاهش چربی و فاکتورهای التهابی زنان مبتلا به اضافه وزن و دیابت نوع دو است.روش‌: تعداد 20 نفر بیمار مبتلا به اضافه وزن و دیابت نوع دو، در دو گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه HIIT  روی تردمیل را اجرا کردند. قبل از اولین جلسه‌ و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه‌ی تمرین، نمونه‌های خونی جمع‌آوری و برای اندازه‌گیری به روش  ELISA  استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج t تست مستقل پس‌آزمون‌های گروه تمرین نسبت به گروه کنترل، نشان از کاهش معنادار توده‌ی چربی و TNFα در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو داشت (05/0≥ p). کاهش IL-6 در این بیماران به لحاظ آماری معنادار نبود (05/0˃ p).نتیجه­گیری: به‌طورکلی نتایج پژوهش نشان داد که یک دوره اجرای HIIT می‌تواند عامل مهمی در کاهش توده‌ی چربی و فاکتورهای التهابی در زنان مبتلا به اضافه ‌وزن و دیابت نوع دو باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که بتوان HIIT را  در برنامه تمرینی افراد مبتلا به اضافه ‌وزن و دیابت نوع دو قرار داد.

عنوان مقاله [English]

The anti–inflammatory Effect of high intensity interval training in overweight women with type 2 diabetes

چکیده [English]

Aim: Diabetes mellitus and chronic inflammation are strongly related to increase cardiovascular risk. It is well documented that diabetic patients are 2-4 times more likely to suffer from cardiovascular diseases than healthy individuals. The study aimed to determine the effect of high intensity interval training (HIIT) on fat mass and inflammatory factors in overweight women with type 2 diabetes.
Methods: twenty patients with type 2 diabetes were assigned to control and exercise group. Exercise group performed HIIT (running on treadmill) 6 weeks (3 session/week). Blood samples were collected before first session and 24 hours after the last exercise session and used for measurement by ELISA methods.
Results: The results of independent t-test of groups showed significantly decrease in fat mass and TNFα levels in exercise group compared with control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIIT- IL-6- TNFα- Type 2 diabetes
منابع فارسی ندارد.