تاثیر 30 ساعت محرومیت از خواب بر امتیاز تیراندازی و تحریک‌پذیری قشری نخاعی سربازان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر نیستم

2 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 مدیر بخش طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی 501 ارتش

چکیده

هدف: بررسی تاثیر 30 ساعت محرومیت از خواب بر امتیاز تیراندازی و تحریک­پذیری قشری نخاعی عضلات برجستگی تنار در سربازان.روش: 11 نفر از سربازان یک مرکز آموزشی نظامی به روش انتخاب خوشه­ای و تصادفی برگزیده و در دو مرحله­ی کنترل و تجربی، با بهره­گیری از روش آزمایشگاهی تحریک مغناطیسی مغز با استفاده از دستگاه محرک مغناطیسی مدترونیک و ثبت نمره­ تیراندازی با تفنگ بادی، قبل و بعد از 30 ساعت محرومیت از خواب مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین و دامنه اختلافات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون­های t  در نرم‌افزار SPSS 16 بررسی شد. نتایج: 30 ساعت محرومیت از خواب موجب کاهش معنی­دار امتیاز تیراندازی(003/0=p)، افزایش معنی­دار دامنه­ی برانگیختگی تحریک قشری نخاعی(009/0=p)، کاهش بدون تاثیر زمان هدایت مرکزی(98/0=p) و افزایش بدون تاثیر زمان هدایت مرکزی تسهیل شده درون قشری(15/0=p) اندازه­گیری شده در عضلات تنار آزمودنی­های این تحقیق گردید.بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، 30 ساعت محرومیت از خواب، موجب کاهش معنی­دار نمره­ تیراندازی گشت؛ که می­تواند مرتبط با اختلال در میزان تحریک­پذیری عصبی مشاهده شده در افراد مورد تحقیق  بوده باشد، که در تحقیقات آتی قابل بررسی است.

عنوان مقاله [English]

Effect of 30 hours sleep deprivation on shooting score and corticospinal excitability in soldiers

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Yousefpour dehaghani 1
  • reza Gharakhanlou 2
  • zahra Rezasoltani Zahra 3
1 dont have manage
2 master of Department of Physical education and sport sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 master of Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Army University of Medical Sciences
چکیده [English]

Aim: To investigate the Effect of 30 hours sleep deprivation on shooting score and corticospinal excitability of Thenar eminence muscle in soldiers. For this purpose, 11 volunteers (male) were selected from a military training center.
Methods: In two stages, using Transcranial magnetic stimulation technique by Medtronic device
as well as to register the shooting score by air rifle before and after 30 hours of sleep deprivation, the subjects were studied. Obtained data, with descriptive and inferential statistics using SPSS software version 16 and by taking 5% of measurement error, were analyzed

Results: it was shown that 30 hours of sleep deprivation caused a significant decrease in shooting score (p=0 /003); also significantly increased the range of motor evoked potential(MEP) amplitude (p= 0/009), no significant reduction of MEP latency (p=0/98) and no significant increase in facilitated MEP latency (p=0/15) measured in the thenar of subjects.
Conclusion: According to the results of this study it can be concluded that 30 hours of sleep deprivation, significantly decreased the score of shooting, probably because of disturbances in corticospinal excitability following sleep disorders. Which can be explore in future research

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleep deprivation
  • shooting
  • transcranial magnetic stimulation
  • excitability
Jolantaorzel-gryglewska (2010)؛ International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health" CONSEQUENCES OF SLEEP DEPRIVATION";23(1):95 – 114
Scott G.Williams;et all. (2014) . The Impact of Sleep on Soldier Performance. Curr Psychiatry Rep 16:459
Bianchi M.T. (ed.) (2014), Sleep Deprivation and Disease: Effects on the Body, Brain and Behavior, DOI 10.1007/978-1-4614-9087-6_2, © Springer Science+Business Media New York
AbdollahpourAlni M , Dabbagh Nikookheslat S, Sari Sarraf V (2015) ."Effect of 30 hours sleep deprivation on physical fitnessfactors of Active male college".Journal of Sport in Biomotor Sciences, Volume 6, Number 12,.
Memarian, R (1999); Usage of nursing’s basis and theories. 1st ed, Tehran, Tarbiat Modares university publication, , p:155- 170.
Fakourian A, Azarbaijani MA, PeeriM (2012).“Effect a period of selective military training on physical fitness, body mass index, mental health and mood in officer students” .J Army Univ Med Sci.Mar; 10 (1) : 17-27.
Stuart g, et all (2012). “Transcranial magnetic stimulation in sport science: A commentary”. European Journal of Sport Science, 1-9, iFirst article
Rossini,et al(1994). “Non-invasiveelectricaland magnetic stimulation of the brain, spinal cord and roots: Basic principles and procedures for routine clinical application. Report of an IFCN committee”. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology,؛9179-92.
Taylor, J. L., &Gandevia, S. C (2001). ‘ Transcranialmagnetic stimulation and human muscle fatigue. Muscle & Nerve’ 24,18-29.
Civardi ;et al (2001).” Cortical excitability and sleep deprivation: A transcranial magnetic stimulation study”. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry; Dec; 71, 6; pg. 809
Manganotti ,P ;et al (2006).”Effects of sleep deprivation on cortical excitability in patients affected by juvenile myoclonic epilepsy: a combined transcranial magnetic stimulation and EEG study”.J NeurolNeurosurg Psychiatry;77:56–60.
Manganotti ,P ;et al (2001). “Decrease in motor cortical excitability in human subjectsafter sleep deprivation”. Neuroscience Letters; 304, 153-156.
Polson, M. J. Barker, A. T.&Freeston, I. L. (1982). Stimulation of nerve trunks with time-varying magnetic fields. Medical and Biological Engineering and Computing; 20, 243-244.
U.S. Army(2009). Combat and Operational Stress Control Manual for Leaders and Soldiers. Chapter 4. Headquarters, Department of theArmy. FM 6-22.5. Washington, D.C.: Government Printing Office.
صفی خانی محسن. بررسی 30 ساعت بی‌خوابی بر مهارت‌های پایه والیبال و متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی، اردیبهشت 1383.
Nicolas Lang(2011). Circadian Modulation of GABA-Mediated Cortical Inhibition. Cerebral Cortex; .Advance Access publication.;21:2299--2306
De GennaroL(2007); Neurophysiological correlates of sleepiness: a combined TMS and EEG study. NeuroImage Volume 36, Issue 4, Pages 1277–1287.
Horne J.A. (1978). A review of the biological effects of total sleep deprivation in man. Biological Psychology. Volume 7, Issues 1–2, September, Pages 55–102.
Kreuzer P, et all (2011); Reduced intra-cortical inhibition after sleep deprivation: A transcranial magnetic stimulation study. Neuroscience Letters.493 ; 63–66
Tharion WJ, Shukitt-Hale B, Lieberman HR (2003). Caffeine effects on marksmanship during high-stress military training with 72 hour sleep deprivation. Aviat Space Environ Med; 74:309–14.
Jovanović, Mario; et all (2012).The Effects of Basic Military Training on Shooting Tasks in Conditions of Sleep Deprivation. Kinesiology (1331-1441) 44 , 1; 169-177
Scribner, David R; et all )2007(. The Effect of Continuous Operations and Various Secondary Task Displays on Soldier Shooting Performance. PDF Url : ADA472266
نور شاهی مریم و همکاران؛ بررسی میزان مشارکت عوامل خستگی مرکزی و محیطی پس از فعالیت زیر بیشینه، در شرایط مختلف؛ پژوهش نامه علوم ورزشی- فیزیولوژی ئرزشی کاربردی؛ سال ششم، شماره دوازدهم،پاییز و زمستان89، ص 41- 59.
Nordlund M M, etal (2003). Central and peripheral contributions to fatigue in relation to level of activation during repeated maximal voluntary isometric plantar flexions J. Appl. Physiol (96): 218-225.
Taylor JL, Todd G and Gandevia SC(2006). EVIDENCE FOR A SUPRASPINAL CONTRIBUTION TO HUMAN MUSCLE FATIGUE ;Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 33, 400–405
آجورلو، یوسف. آموزش اصول تیراندازی با تفنگ. چاپ اول؛ تهران 1380. انتشارات مبتکران.
Buysse DJ, et all (1989) : The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI): A new instrument for psychiatric research and practice. Psychiatry Research 213-28:193.
Taghavi M(2001). Assessment of the Validity and Reliability of the General Health Questionnaire. J Psychology. 5 (3): 381-398.
رضاسلطانی زهرا و همکاران؛ بررسی مقایسه ای تعیین زمان هدایت مرکزی موتور با استفاده از تحریک مغناطیسی و پاسخ تاخیری موج F در افراد سالم؛ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان؛ جلد 8، شماره 3، بهار 1386،ص 171- 176.