نویسنده = علی اصغر رواسی
تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر برخی از نشانگرهای تنفس سلولی در موشهای صحرایی نر

دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 13-28

10.48308/joeppa.2018.98909

محمد علی سماواتی شریف؛ علی اصغر رواسی؛ محمدرضا کردی؛ باقر مینایی؛ حجت اله سیاوشی


اثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح آیریزین و شاخص مقاومت انسولین در موش‌های صحرایی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1167-1174

10.48308/joeppa.2015.98738

سعید حضرتی مولائی؛ رحمن سوری؛ علی اصغر رواسی؛ علی گرزی