نویسنده = عباس قنبری نیاکی
اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر مسیر بازیافت پورین ها

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 1-9

10.52547/joeppa.15.2.1

عباس قنبری نیاکی؛ روح الله حق شناس گتابی


اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر سطوح پلاسمایی نورگلین و لپتین در مردان جوان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-12

عباس قنبری نیاکی؛ نجمه رضایی نژاد؛ رستم علیزاده