نویسنده = احمدی، مژگان
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدانت، آنتی اکسیدانت و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-152

مژگان احمدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ سعیده شادمهری؛ ندا آقایی بهمن بگلو


2. اثر یک دوره تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون-1، دی پپتیدیل پپتیداز-4 و مقاومت انسولین در مردان چاق

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-30

آسیه عباسی دلویی؛ احمد عبدی؛ رضا اسحاقی؛ مژگان احمدی؛ محمد علی کهن پور