نویسنده = معرفت سیاه‌کوهیان
کنترل شیمیایی تهویۀ ریوی در فعالیت کوتاه‌مدت منقطع و دورۀ بازیافت

دوره 13، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 57-65

10.52547/joeppa.13.2.57

رقیه افرونده؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ رضوان شمسی


بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رت‌های نر نژاد ویستار

دوره 13، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 89-99

10.52547/joeppa.13.1.89

فرهاد عظیمی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ فرناز سیفی؛ رقیه افرونده


مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش Dmax.S با آستانه تهویهای در مردان غیرفعال

دوره 11، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 129-138

مهدی اسبرزاده؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی