نویسنده = معرفت سیاه‌کوهیان
تعداد مقالات: 8
1. کنترل شیمیایی تهویۀ ریوی در فعالیت کوتاه‌مدت منقطع و دورۀ بازیافت

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-65

رقیه افرونده؛ معرفت سیاهکوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ رضوان شمسی


2. بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رت‌های نر نژاد ویستار

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-99

فرهاد عظیمی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ فرناز سیفی؛ رقیه افرونده


4. مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش S.Dmax با آستانه تهویهای در مردان غیرفعال

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-138

مهدی اسبرزاده؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی


5. مدل جدید سنتیجا در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) فاقد همگرایی با فلات بیشینه لاکتات (MLSS) است

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-40

معرفت سیاه کوهیان؛ صمد اسمعیل زاده