کلیدواژه‌ها = بی تمرینی
مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین هوازی تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاری های عضله قلب

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

عباسعلی گائینی؛ فهیمه کاظمی؛ جواد مهدی آبادی


اثر یک دوره تمرین پلایومتریک و بی تمرینی پس از آن بر تغییرات رابطه نیرو سرعت

دوره 2، شماره 2، مرداد 1388

بهمن میرزایی؛ نوید لطفی؛ حسین رستم خانی؛ حمدالله هادی