کلیدواژه‌ها = دیابت نوع دو
مقایسه سه شیوه تمرین ورزشی بر غلظت پروتئین واکنش‌دهندهC و گلبول‌های سفید خونی در بیماران دیابتی نوع2

دوره 9، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1375-1384

علی حیدریان‌پور؛ محمد علی سمواتی شریف؛ مریم کشوری؛ علیرضا احمدوند؛ حجت الله سیاوشی