دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
مقایسة دوازده هفته تمرین تناوبی شدید و پیوسته با شدت متوسط بر نشانگرهای التهابی پیش‌بینی‌کنندة بیماری‌های قلبی عروقی زنان یائسة چاق

سیروان آتشک؛ وحیده کیانمرز بناب؛ رضا رشدی بناب

دوره 14، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 101-114

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.2.101

چکیده
  هدف: پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند دوران یائسگی با افزایش چاقی و التهاب همراه است و به افزایش خطر بیماری‌های قلبی- عروقی منجر می‌شود. با این حال، بیان شده است تمرینات ورزشی شیوة مؤثری برای جلوگیری و کاهش این عوامل است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسة تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات پیوسته با شدت متوسط بر نشانگرهای ...  بیشتر

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر ترکیب بدنی و ریلاکسین زنان ‏یائسه

Mohammad Hossein Rezvani

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 99-106

چکیده
  مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر ترکیب بدنی و سطح سرمی ریلاکسین زنان یائسه است، روش: در این تحقیق تعداد 20 زن یائسه  بطور تصادفی  در دو گروه  تجربی 11 نفر و کنترل 9 نفر  قرار گرفتند، گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته، 2 روز در هفته با شدت 20-30٪1RM[1] تمرین کردند، ولی گروه کنترل در این مدت فعالیت های معمولی خود ...  بیشتر