نویسنده = محمد فرامرزی
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند

دوره 8، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1249-1256

لاله باقری؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ اکبر اعظمیان جزی


اثر رقابت بوکس بر سطوح S-100B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهای نخبه

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390

علی محمدی منش؛ محمد فرامرزی؛ غلامرضا شریفی؛ خسرو جلالی دهکردی


مقایسه تاثیر مکمل های کربوهیدرات و کربوهیدرات -پروتئین بر عملکرد و برخی از شاخص های ایمنی طی فعالیت های تناوبی فوتبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

هادی قائدی؛ محمد فرامرزی؛ علی خازنی؛ غلامرضا امانی؛ احسان امیرحسینی


اثرات تمرین هوازی بر مولکول چ س بان سلولی1-sICA)و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند دارای اضافه وزن

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1389

اکبر اعظمیان جزی؛ محمد فرامرزی؛ فهیمه صفاری فارسانی