نویسنده = وحید ساری صرّاف
تأثیر دوازده هفته تمرینات شطرنج در شرایط تنگی زمان بر برخی شاخص‌های الکتروانسفالوگرافی و مهارتی در شطرنج‌بازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.48308/joeppa.2024.233967.1205

وحید ساری صرّاف؛ جواد وکیلی؛ سید محمود طباطبایی؛ اصغر گلی زاده


تأثیر یک مسابقه فوتسال بر پاسخ برخی از شاخص های ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

دوره 10، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-10

وحید ساری صرّاف؛ احمد آزاد؛ جواد وکیلی؛ زهرا عبدی اغجه کهلی


تأثیر یک م س ا بقه فوتسال بر ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

دوره 10، شماره 1، آذر 1396

وحید ساری صرّاف؛ احمد آزاد؛ جواد وکیلی؛ زهرا عبدی اغجه کهلی