دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
بررسی و مقایسۀ ویژگی‌های آنتروپومتریک، نوع‌ پیکری و آمادگی جسمانی نفرات برتر دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با قهرمانان ملی

سجاد احمدی زاد؛ محمد پورکیانی؛ محمودرضا تقی زاده؛ هیوا رحمانی؛ فرشاد امامی

دوره 14، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 87-100

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.2.87

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های آنتروپومتریک، تیپ بدنی و آمادگی جسمانی نفرات برتر دوازدهمین المپیاد ورزشی کشور و مقایسۀ ویژگی‌های آن‌ها با قهرمانان ملی در رشته‌های مربوطه به‌منظور تعیین تفاوت‌های بین ورزش قهرمانی در سطح دانشگاهی و ملی بود.روش‌ها: از نفرات و تیم‌های برتر (اول تا سوم) رشته‌های ورزشی مختلف برای شرکت در پژوهش ...  بیشتر

پاسخ عوامل انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی با شدت بالا در مردان جوان دارای اضافه وزن

معصومه حاتمی؛ هیوا رحمانی

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.1

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی پاسخ فاکتورهای انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی در مردان دارای اضافه وزن بود.مواد و روش ها: تعداد 10مرد جوان ( شاخص توده بدنی 4/1±5/26 کیلوگرم/متر2) به عنوان آزمونی انتخاب شدند. بعد از تعیین حداکثر توان، آزمودنی ها در دو جلسه با فاصله یک هفته، پروتکل­ تناوبی با شدت 110% حداکثر توان ، 6 تکرار 30 ثانیه ای ...  بیشتر

تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر تجمع پلاکت و میزان فسفریلاسیون 239VASPser در مردان مبتلابه بیماری انسداد رگ های قلبی

اکبر نوری حبشی؛ سجاد احمدی زاد؛ مرتضی سلیمیان؛ هیوا رحمانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 49-62

چکیده
  هدف: فعالیت به ویژه با شدت بالا، باعث افزایش فعالیت و تجمع پلاکت در بیماران قلبی میشود. هدف از انجام این تحقیق بررسیتأثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا بر فعالیت و تجمع و میزان فسفریلاسیون 239VASPser پلاکتی در مردان مبتلابه بیماریقلبی- عروقی بود.روش ها: بیست بیمار قلبی CABG و PCI که از زمان جراحی آنان کمتر از سه ماه گذشته بود، به صورت داوطلبانه ...  بیشتر

مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص‌های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی

سجاد احمدی زاد؛ مجید ملکی؛ نسیم نادری؛ هیوا رحمانی؛ اکبر نوری حبشی؛ مرتضی سلیمیان؛ سارا لطفیان

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 1355-1364

چکیده
  هدف: پلاکت‌ها نقش مهمی را در علت شناسی بیماری‌های قلبی عروقی بازی می‌کنند. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص‌های پلاکتی در بیماران قلبی-عروقی بود. روش شناسی:  به همین منظور تعداد 30 بیمار قلبی CABG و PCI به صورت داوطلبانه انتخاب و در سه گروه 10 نفره کنترل، تمرین تداومی ...  بیشتر

تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا ی و تداومی بر سطح پایه بیانCD62Pو شاخص های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی

hiwa rahmani

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395

چکیده
  هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان CD62Pو شاخص های پلاکتی در بیماران قلبی-عروقی بود. به همین منظور تعداد 30 بیمار قلبی CABG و PCI به صورت داوطلبانه انتخاب و در سه گروه 10 نفره کنترل، تمرین تداومی و تمرین تناوبی با شدت بالا تقسیم شدند. آزمودنی های دو گروه تمرین به مدت 8 هفته و هفته ای سه جلسه ...  بیشتر

تاثیر سن بر پاسخ غلظت سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین به یک جلسه فعالیت استقامتی

هیوا رحمانی؛ سجاد احمدی زاد؛ مینو باسامی؛ مهدی هدایتی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1392

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سن بر پاسخ سرمی ویسفاتین و مقاومت به انسولین به یک جلسه فعالیت استقامتی بود. روش شناسی: چهل و پنج آزمودنی مرد به سه گروه سنی 15 نفری جوان (20- 30 سال. 9/22BMI:)، میانسال (40-50 سال،9/25:BMI) و مسن (60-70 سال، 4/26:BMI) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در همه گروهها ، پس از تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی، 30 دقیقه فعالیت را با شدت 60 درصد توان ...  بیشتر