نویسنده = فریبرز هوانلو
مقایسه قدرت ایزوکنتیک و ایزومتریک عضلات زانو بازیکنان نخبه، زیر نخبه و آماتور فوتبال ایران

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 79-88

10.52547/joeppa.13.1.79

پریسا نمازی؛ مصطفی زارعی؛ فریبرز هوانلو؛ محمد هادی قاسمی


مقایسه تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی بر عملکرد هوازی

دوره 8، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1223-1231

10.48308/joeppa.2015.98759

فریبرز هوانلو؛ حمید رجبی؛ ناصر عسگر زاده؛ محمد علی بحرینی پور


بررسی تغییرات طول عضله یا زاویه مفصلی بر میزان هم کنشی عضله مخالف در انقباض ایزومتریک

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393

10.48308/joeppa.2014.98685

فریبرز هوانلو؛ مجتبی صالح پور؛ سید علی حسینی؛ سیروس شیخی