کلیدواژه‌ها = نیمرخ لیپیدی
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدان، آنتیاکسیدان و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دوره 11، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 139-152

مژگان احمدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ سعیده شادمهری؛ ندا آقایی بهمن بگلو