دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر فعالیت جسمانی زیربیشینه و تلاش ذهنی همزمان بر شاخص‌های خستگی در مردان فعال

حسین حاجی آقا بزرگی؛ حمید رجبی؛ حمیدرضا برزگرپور؛ رعنا فیاض میلانی

دوره 14، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.2.1

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر انجام فعالیت جسمانی زیربیشینه و فعالیت شناختی به‌صورت همزمان بر شاخص‌های خستگی بود. دانشمندان معتقدند عملکرد استقامتی افراد به جسم و ذهن وابسته است. بنابراین احتمال می‌رود مسیرهای عصبی مشترکی بین فعالیت‌های جسمی و ذهنی وجود داشته باشد. روش‌ها: بدین‌منظور 10 مرد ورزشکار (سن 2±20 سال، وزن 10±71 ...  بیشتر

تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر قدرت، چابکی و مهارتهای فوتبالی کودکان

رعنا فیاض میلانی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 85-96

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر مهارتهای فوتبالی کودکان پسربود.روشها: بدین منظور30 کودک )میانگین سنی 55/3±0/12 )که سابقه انجام تمرینهای مقاومتی را نداشتند اما بهطور منظمهفتهای سه جلسه در تمرینات فوتبال شرکت میکردند بهصورت تصادفی در سه گروه 10 نفره تمرینهای مقاومتی در سطوحمعلق، تمرینهای ...  بیشتر

تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF بزاقِ کودکان

آی ناز پورمطهری؛ رعنا فیاض میلانی؛ احد عباسی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 78-96

چکیده
  هدف: با توجه به پتانسیل بالای شکل‎پذیری عصبی در کودکان، یافتن بهترین روش‎های تمرینی برای رسیدن به سازگاری های عصبی مناسب  بسیار حائز اهمیت است. BDNFبه عنوان عضوی از خانواده نروتروفین ها، یکی از شاخص های رشد عصبی است که در پاسخ به فعالیت ورزشی افزایش می یابد .هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر دو نوع تمرین مقاومتی ثابت و معلق بر سطوح BDNFبزاق ...  بیشتر

تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک پاسخ های رشدی، التهابی و آسیب عضلانی عضله اسکلتیFHL موش های صحرایی

گلنوش صدق روحی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ مهدی هدایتی؛ مریم زرکش؛ رعنا فیاض میلانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  هدف:شناوری در آب سرد برای سرعت بخشیدن به بازیافت پس از تمرینات شدید و آسیب زا مورد توجه ورزشکاران قرارگرفته است. با توجه به اهمیت سلول های ماهواره ای و نقش پاسخ های التهابی در روند ترمیم، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک بر بیان ژن MyoD به عنوان شاخص فعال سازی سلول های ماهواره ای ،CK به عنوان شاخص ...  بیشتر