کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی با شدت بالا
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 8، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1213-1221

10.48308/joeppa.2015.98757

رسول رضایی؛ مریم نورشاهی؛ محمد رضا بیگدلی؛ فریبا خداقلی؛ عباس حق پرست