نویسنده = مهدی هدایتی
تعداد مقالات: 7
1. ثرهشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی لیپوکالین 2، انسولین، گلوکز و میزان مقاومت به انسولین در زنان چاق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1157-1166

مریم جعفر زاده دهنوی؛ محمد رضا کوردی؛ مهدی هدایتی


2. تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک پاسخ های رشدی، التهابی و آسیب عضلانی عضله اسکلتیFHL موش های صحرایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

گلنوش صدق روحی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ مهدی هدایتی؛ مریم زرکش؛ رعنا فیاض میلانی


3. تاثیر سن بر پاسخ غلظت سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین به یک جلسه فعالیت استقامتی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392

هیوا رحمانی؛ سجاد احمدی زاد؛ مینو باسامی؛ مهدی هدایتی


5. تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل کورکومین بر میزانHIF-1αریه موش های صحرایی در معرض استات سرب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390

ابوالقاسم گرجی؛ شادمهر میردار؛ سعید نظری؛ مهدی هدایتی


6. تأثیر یک دوره تمرین ایستگاهی منتخب بر میلوپراکسیداز پلاسما در زنان

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390

زینب عسگری؛ مهدی هدایتی؛ افسانه شمشکی