دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1393 

علمی - پژوهشی

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر پپتید YY در زنان چاق غیر فعال

محمدرضا اسد؛ علی آهور؛ مهناز نجفی؛ ناهید اسماعیلی