دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
علمی - پژوهشی
پاسخ عوامل انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی با شدت بالا در مردان جوان دارای اضافه وزن

معصومه حاتمی؛ هیوا رحمانی

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 1-8

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.1

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی پاسخ فاکتورهای انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی در مردان دارای اضافه وزن بود.مواد و روش ها: تعداد 10مرد جوان ( شاخص توده بدنی 4/1±5/26 کیلوگرم/متر2) به عنوان آزمونی انتخاب شدند. بعد از تعیین حداکثر توان، آزمودنی ها در دو جلسه با فاصله یک هفته، پروتکل­ تناوبی با شدت 110% حداکثر توان ، 6 تکرار 30 ثانیه ای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر سه هفته بازی در زمینهای کوچک همراه با محدودیت جریان خون بر شاخصهای عصبی و عملکردی بازیکنان فوتسال

فرید فرحانی؛ صادق امانی شلمزاری؛ حمید رجبی؛ علی عباسی؛ علی ساریخانی؛ رسول نجارقابل؛ محمدجواد نقی زاده اصل

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 9-20

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.9

چکیده
  هدف: فوتسال بهعنوان یکی از ورزشهای حرفهای، از حساسیت خاصی برخوردار است و بدنسازی نوین اینورزش اهمیت دارد. هدف این مطالعه بررسی شاخصهای عصبی ) IEMG و RMS ( و عملکردی، پس از 3 هفتهبازی در زمینهای کوچک ) SSG ( همراه با محدودیت جریان خون ) BFR ( مداوم و متناوب است.روشها: 18 فوتسالیست )میانگین سن 14 / 1 ± 67 / 22 سال( در سه گروه بدون 6( BFR نفر(، 6( BFR نفر( و BFRمتناوب ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسۀ اثر تمرینات با تختۀ تعادل و پیلاتس و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

معصومه محمدی ارانی؛ نادر رهنما

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 21-30

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.21

چکیده
  هدف: افزایش سن موجب کاهش تعادل ایستا و پویا می شود. هدف این تحقیق مقایسه اثر تمرینات با تخته تعادل و پیلاتس بر ترس از افتادن و کیفیت زندگی زنان سالمند بود.مواد و روش: از بین زنان سالمند واقع در شهر اصفهان، 36 نفر انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه تمرینات پیلاتس (12 نفر)، تمرینات تخته تعادل (12 نفر) و تمرینات ترکیبی (12 نفر) تقسیم شدند. هر گروه تمرینات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن

سجاد کرمانی؛ رستم علیزاده؛ لیدا مرادی

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 31-37

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.31

چکیده
  هدف: آدروپین هورمونی است که توسط ژن وابسته به همئوستاز انرژی در بافت‌های مختلف رمزگذاری می‌شود. هدف از مطالعة حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن بود.روش‌ها:بدین‌منظور 24 مرد داوطلب دارای اضافه‌وزن (شاخص تودة بدنی54 /2±74/27 کیلوگرم بر مترمربع) به‌طور تصادفی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی بر بیان microRNA-204 و فاکتور نسخه‌برداری استئوژنز Runx2 و برخی خواص بیومکانیکی استخوان موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار

زهرا همتی فارسانی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ امین بی غم صادق

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 38-48

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.38

چکیده
  هدف: استخوان‌ها به‌طور وسیعی تحت تأثیر تغذیه، سطح فعالیت و سبک زندگی قرار می‌گیرند و سازگاری‌های ساختاری در شکل و اندازة استخوان از طریق نیروهای ناشی از تحمل وزن و نیروهای اعمال‌شده توسط عضلات اتفاق می‌افتد. ازاین‌رو هدف از مطالعة حاضر این است که آیا شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی بر بیان mir-204 و برخی خواص بیومکانیکی استخوان موش‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر فعالیت آیزوکینتیک درونگرا-درونگرا با محدودیت جریان خون بر مقدار VEGF سرم در مردان سالمند فعال

مریم نورشاهی؛ سجاد احمدی زاد؛ فاطمه ایمانی؛ پونه دهقان

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 49-58

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.49

چکیده
  هدف: سالمندی فرایند کاهش پیشروندة عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی است. از تغییرات مهم این دوره، کاهش آنژیوژنز است. براساس نتایج تحقیقات بسیاری فعالیت‌های ورزشی می‌تواند از پیشرفت این عوامل جلوگیری کند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فعالیت آیزوکینتیک درون‌گرا (شدت پایین) با محدودیت جریان خون بر مقدار VEGF سرم در مردان سالمند ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پاسخ مقادیر سرمی TNF-α ،ا 6-IL و نیمرخ لیپیدی به دو توالی تمرین هوازی همحجم در زنان میانسال چاق مبتلا به دیابت نوع دو

علی رجبی؛ علی اکبرنژاد؛ معرفت سیاه‌کوهیان؛ مرتضی یاری

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 59-72

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.59

چکیده
  هـدف: تحقیـق حاضـر بـا هـدف مقایسـۀ اثـر دو توالـی مختلـف تمریـن هـوازی بـا حجـم یکسـان و مانـدگاری پـس از آن بـر سـطوح سـایتوکاینهای التهابـی 6-IL،ب α-TNF و نیمـر خ لیپیـدی در زنـان چـاق مبتـا بـه دیابـت نـوع دو انجـام گرفـت. روشهـا: بدینمنظـور، 36 زن چـاق مبتـا بـه دیابـت نـوع دو بهصـورت تصادفـی بـه سـه گـروه مسـاوی 12 نفـره تقسـیم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آثار پیشگیرانه دو پروتکل تمرین استقامتی تداومی و تناوبی بر بیان ژن گلکتین- 3 میوکارد در موشهای صحرایی نر ویستار متعاقب القای آنفارکتوس قلبی

احمد محمدی مقدم؛ وحید تادیبی؛ ناصر بهپور؛ افشین نظری

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 73-84

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.73

چکیده
  هدف: نشانگرهای زیستی حاوی اطلاعات پیش‌آگهی به‌منظور شناسایی و پیشگیری بیماری‌های قلبی‌اند. گلکتین-3 از محتمل‌ترین واسطه‌گرهای بین فعال‌سازی ماکروفاژها و فیبروز قلب است. این پژوهش به بررسی میزان بیان ژن گلکتین-3 بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار به‌دنبال یک دوره تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی می‌پردازد.روش‌ها: در این پژوهش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید ) HIIT ( بر محتوای پروتئینهای 1 ،AKT4EBP ،mTOR، P7 0S6K در بافت عضلانی بطن چپ قلب موشهای صحرای چاق مبتلا به دیابت نوع 2

ندا آقایی بهمن بگلو؛ سعیده شادمهری؛ شیوا جهانی گلبر؛ محمد شرافتی

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 85-94

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.85

چکیده
  هدف: مسیر کمپلکس یک هدف راپامایسین در پستانداران (mTORC1) از مسیرهای مهم سنتز پروتئین در قلب است که بیماری دیابت می‌تواند به اختلال در این مسیر منجر شود. هدف از مطالعة حاضر، بررسی تأثیر 4 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر محتوای پروتئین‌های AKT1، mTOR، P70S6K1، 4EBP1 در بافت عضلانی بطن چپ قلب موش‌های صحرایی چاق مبتلا به دیابت نوع 2 است.روش‌ها: در این ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر ۱۶ هفته تمرین استقامتی شدید بر تغییرات ساختاری بطن راست موشهای ۱ صحرایی نر نژاد ویستار

حسین برزگری مروست؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 95-107

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.95

چکیده
  هدف: فعالیت ورزشی استقامتی شدید ممکن است در طولانی­مدت باعث ایجاد فیبروز قلبی شود. هدف از این مطالعه بررسی اینکه آیا انجام فعالیت ورزشی استقامتی شدید و طولانی مدت می تواند منجر به ایجاد تغییرات ساختاری پاتولوژیک در قلب موش های صحرایی شود. روش ها: تعداد ۱۶ سر موش صحرایی نر بالغ (۴ هفتگی) نژاد ویستار به­صورت تصادفی به دو گروه کنترل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
رابطه بین فعالیت خودکار قلبی پس از انجام فعالیت بالاتنه و مقدار آب کل بدن در مردان میانسال و سالمند

اکرم اصفهانی نیا؛ حبیب اصغرپور؛ مهدی احمدیان

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 108-118

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.108

چکیده
  هدف: حفظ آهنگ ضربان و انقباض قلب به‌ویژه حین و متعاقب فعالیت‌های ورزشی از جمله چالش‌هایی است که دانشمندان علم ورزش با آن مواجه‌اند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین فعالیت خودکار قلبی پس از فعالیت بالاتنه با مقدار آب کل بدن در مردان با سنین مختلف انجام گرفت.روش‌ها: تعداد ۲۴ نفر از مردان فعال پس از تشریح اهداف و مراحل انجام ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسۀ اثر فشار ا کسایشی ناشی از ده هفته شنای متوسط و طولانیمدت بر رگزایی بطن چپ موشهای صحرایی نر

ملیحه اردکانی زاده؛ لیلا وصالی اکبرپور

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، صفحه 119-130

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.119

چکیده
  هدف: در مطالعات پیشین، بین رگ‌زایی و فشار اکسایشی رابطه‌ای عنوان شده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثر دو پروتکل متوسط و طولانی‌مدت بر رگ‌زایی بطن چپ موش‌های صحرایی نر انجام گرفت. روش‌ها: تعداد 18 سر موش نر صحرایی (20±210 گرم) به‌صورت تصادفی به سه گروه همتای کنترل، شنای متوسط و طولانی‌مدت تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به ...  بیشتر