دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، مرداد 1400، صفحه 1-130 
اثر سه هفته بازی در زمینهای کوچک همراه با محدودیت جریان خون بر شاخصهای عصبی و عملکردی بازیکنان فوتسال

صفحه 9-20

10.52547/joeppa.14.1.9

فرید فرحانی؛ صادق امانی شلمزاری؛ حمید رجبی؛ علی عباسی؛ علی ساریخانی؛ رسول نجارقابل؛ محمدجواد نقی زاده اصل