کلیدواژه‌ها = تمرین ورزشی
نقش پیش آماده سازی ایسکیمیک بر برخی از جنبه های عملکرد ورزشی : یک مقاله مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235638.1246

فرشته شهیدی؛ سعید خواجه بهرامی