دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 33، 1402 
اثر تمرینات چندحسی بر ظرفیت‌های عملکردی، حافظة کاری و قدرت عضلانی سالمندان با سکتة مغزی

صفحه 67-79

10.48308/joeppa.2023.103581

فرحناز آیتی زاده تفتی؛ سعید عابدین زاده ماسوله؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ حمید رضا ملکی نژاد