دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

بررسی کیفیت خواب و عملکرد شناختی با تمرینات ترکیبی هوازی-شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.48308/joeppa.2023.233410.1199

سارا فرج نیا؛ حمید رجبی؛ ناهید بلادی مقدم؛ مهران غفاری؛ رعنا فیاض میلانی


تاثیر مداخله همزمان تمرین هوازی و مکمل‌دهی بربرین بر بیان ژن AMPK و GLUT4 در عضله چهار‌سر‌ران موش‌های صحرایی نر دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.48308/joeppa.2024.233187.1194

محبوبه زعفرانی آرانی؛ جواد رمضانی؛ سعید نقیبی


تأثیر دوازده هفته تمرینات شطرنج در شرایط تنگی زمان بر برخی شاخص‌های الکتروانسفالوگرافی و مهارتی در شطرنج‌بازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.48308/joeppa.2024.233967.1205

وحید ساری صرّاف؛ جواد وکیلی؛ سید محمود طباطبایی؛ اصغر گلی زاده


مقاله پژوهشی

تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی بر ترمبوسپوندین-1 و عامل شبه فولستاتین–1 بافت قلبی در موش های نر چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1402

10.48308/joeppa.2024.233362.1197

ندا قاسمی؛ مانیا روزبیانی؛ حسین شیروانی


علمی - پژوهشی

تأثیر یک دوره تمرین شنای تناوبی شدید بر بیان ژن GDNF و Ret در بافت هیپوکامپ موش‌های صحرایی پارکینسونی شده با رزرپین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.48308/joeppa.2024.234237.1216

سحر عبداللهی؛ مهرزاد مقدسی؛ محمدامین عدالت منش؛ سارا حجتی


مقاله پژوهشی

تأثیر تمرینات وزنه‌برداری همراه با فضای مرده تنفسی افزایش‌یافته بر ظرفیت تامپونی و لاکتات خون وزنه‌برداران جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.48308/joeppa.2024.233889.1201

وحید ربیعی؛ محمد فشی؛ حمیدا.. حسنلویی


علمی - پژوهشی

اثر یک جلسه فعالیت هوازی با شدت متوسط بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون و عوامل التهابی در زنان پیش و پس از یائسگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

10.48308/joeppa.2024.234549.1224

ارسلان دمیرچی؛ ساناز شیروی


تأثیر یک دوره تمرین هوازی همراه با محیط غنی‌ بر حافظه فضایی و عامل نوتروفیک مشتق از مغز در بافت موش‌های صحرایی ماده نژاد ویستار سالمند مبتلا به آلزایمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.48308/joeppa.2024.234525.1221

مژگان عبدالله زاده نوبجاری؛ بهروز عبدلی؛ رعنا فیاض میلانی