دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر تمرین هوازی و مصرف کروسین بر بیان ژن BDNF، TrKB، دوپامین و سروتونین قشر مخ موش های صحرایی القا شده با متامفتامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48308/joeppa.2024.235484.1239

سودابه نوراله پور؛ آسیه عباسی دلویی؛ سید جواد ضیاءالحق؛ علیرضا براری


پاسخ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax به فعالیت ورزشی فزاینده و تحریک الکتریکی عضلانی در مردان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.234955.1230

مینو باسامی؛ شیرین خاکنژاد؛ رسول اسلامی؛ علی نجاتیان حسین پور


تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی و عملکردی پر شدت بر عملکرد جسمانی و حجم استفاده شده از سیلندر دستگاه تنفسی در آتش نشانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235532.1242

سجاد احمدی زاد؛ افشین سراجی؛ David Cornell


مقاله مروری

تاثیر الکل بر هایپرتروفی عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی و کاردیومیوپاتی الکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235366.1237

مریم نورشاهی؛ سمیرا رستمی؛ نسترن نظری


نقش پیش آماده سازی ایسکیمیک بر برخی از جنبه های عملکرد ورزشی : یک مقاله مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235638.1246

فرشته شهیدی؛ سعید خواجه بهرامی


علمی - پژوهشی

تأثیر یک م س ا بقه فوتسال بر ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1396

10.48308/joeppa.2017.98853

وحید ساری صرّاف؛ احمد آزاد؛ جواد وکیلی؛ زهرا عبدی اغجه کهلی