نویسنده = ابراهیم بنی طالب
تغییرات عوامل هماتولوژیکی طی دوره های آماده سازی و رقابتی در بازیکنان نخبه والیبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

10.48308/joeppa.2010.98594

علیرضا سلیمی آوانسر؛ سعید نظری؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو


تأثیر یک وهله تمرین قدرتی برونگرا بر برخی شاخص های التهابی پسران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

10.48308/joeppa.2010.98596

محمدعلی بحرینی پور؛ حمید معرفتی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محمد جواد ثابت جهرمی


اثر تمرین استقامتی ،پلایومتریک و موازی بر ویژگی های بیوانرژیک و مهارتهای بازیکنان فوتبال مرد

دوره 2، شماره 1، آذر 1388

10.48308/joeppa.2009.98530

محمود نیک سرشت؛ مقصود پیری؛ حمید آقای علی نژاد؛ علی نیک سرشت علی نیک سرشت


اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر

دوره 2، شماره 1، آذر 1388

10.48308/joeppa.2009.98540

سیده نسیم حبیب زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی


سنجش نگرش ورزشکاران تیمهای ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهای ویتامینی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1388

10.48308/joeppa.2009.98546

حمید محبی؛ ابوذر جوربنیان؛ سعید یونسی؛ رضا معصومی راد


اثر یک دوره تمرین پلایومتریک و بی تمرینی پس از آن بر تغییرات رابطه نیرو سرعت

دوره 2، شماره 2، مرداد 1388

10.48308/joeppa.2009.98560

بهمن میرزایی؛ نوید لطفی؛ حسین رستم خانی؛ حمدالله هادی