نویسنده = حمید اراضی
مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین هوازی تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاری های عضله قلب

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

عباسعلی گائینی؛ فهیمه کاظمی؛ جواد مهدی آبادی


تغییرات عوامل هماتولوژیکی طی دوره های آماده سازی و رقابتی در بازیکنان نخبه والیبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

علیرضا سلیمی آوانسر؛ سعید نظری؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو


تأثیر یک وهله تمرین قدرتی برونگرا بر برخی شاخص های التهابی پسران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

محمدعلی بحرینی پور؛ حمید معرفتی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محمد جواد ثابت جهرمی


اثر سه دوره زمانی(10.5 و15 ثانیه) انقباض ایستا در روش PNF بردامنه کشش عضلات همسترینگ مردان غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 1، آذر 1388

خسرو ابراهیم؛ مریم نورشاهی؛ عبدالحسین طاهری؛ محمود نیک سرشت


مقایسه ی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاهی

دوره 2، شماره 1، آذر 1388

افشین مقدسی؛ مریم عباسی؛ محمدرضا یوسفی؛ مهدی کارگرفرد


اثر تمرین استقامتی ،پلایومتریک و موازی بر ویژگی های بیوانرژیک و مهارتهای بازیکنان فوتبال مرد

دوره 2، شماره 1، آذر 1388

محمود نیک سرشت؛ مقصود پیری؛ حمید آقای علی نژاد؛ علی نیک سرشت علی نیک سرشت


اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر

دوره 2، شماره 1، آذر 1388

سیده نسیم حبیب زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی


سنجش نگرش ورزشکاران تیمهای ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهای ویتامینی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1388

حمید محبی؛ ابوذر جوربنیان؛ سعید یونسی؛ رضا معصومی راد


تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال

دوره 2، شماره 2، مرداد 1388

محمد فرامرزی؛ مهدی طاهری گندمانی؛ محمدرضا دهخدا؛ روح الله طاهری گندمانی


اثر یک دوره تمرین پلایومتریک و بی تمرینی پس از آن بر تغییرات رابطه نیرو سرعت

دوره 2، شماره 2، مرداد 1388

بهمن میرزایی؛ نوید لطفی؛ حسین رستم خانی؛ حمدالله هادی