نویسنده = راضیه محمدی
تغییرات عوامل هماتولوژیکی طی دوره های آماده سازی و رقابتی در بازیکنان نخبه والیبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

10.48308/joeppa.2010.98594

علیرضا سلیمی آوانسر؛ سعید نظری؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو


تأثیر یک وهله تمرین قدرتی برونگرا بر برخی شاخص های التهابی پسران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

10.48308/joeppa.2010.98596

محمدعلی بحرینی پور؛ حمید معرفتی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محمد جواد ثابت جهرمی


سنجش نگرش ورزشکاران تیمهای ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهای ویتامینی

دوره 2، شماره 2، آذر 1388

10.48308/joeppa.2009.98546

حمید محبی؛ ابوذر جوربنیان؛ سعید یونسی؛ رضا معصومی راد


اثر یک دوره تمرین پلایومتریک و بی تمرینی پس از آن بر تغییرات رابطه نیرو سرعت

دوره 2، شماره 2، آذر 1388

10.48308/joeppa.2009.98560

بهمن میرزایی؛ نوید لطفی؛ حسین رستم خانی؛ حمدالله هادی


اثر سه دوره زمانی(10.5 و15 ثانیه) انقباض ایستا در روش PNF بردامنه کشش عضلات همسترینگ مردان غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 181-188

10.48308/joeppa.2009.98525

خسرو ابراهیم؛ مریم نورشاهی؛ عبدالحسین طاهری؛ محمود نیک سرشت


مقایسه ی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاهی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 199-208

10.48308/joeppa.2009.98528

افشین مقدسی؛ مریم عباسی؛ محمدرضا یوسفی؛ مهدی کارگرفرد


اثر تمرین استقامتی ،پلایومتریک و موازی بر ویژگی های بیوانرژیک و مهارتهای بازیکنان فوتبال مرد

دوره 2، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 209-216

10.48308/joeppa.2009.98530

محمود نیک سرشت؛ مقصود پیری؛ حمید آقای علی نژاد؛ علی نیک سرشت علی نیک سرشت


تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی بر کاهش چربی زیر پوستی بانوان

دوره 2، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 241-248

10.48308/joeppa.2009.98538

مریم نورشاهی؛ خسرو ابراهیم؛ بیتا دانشجو


اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر

دوره 2، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 249-256

10.48308/joeppa.2009.98540

سیده نسیم حبیب زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی


تاثیر یک برنامه ویژه ورزشی بر آمادگی قلبی- تنفسی، ترکیب بدنی BMRوارتباط بین این متغیرها در ورزشکاران حرفه ای

دوره 2، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 257-261

10.48308/joeppa.2009.98542

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ سعید رضا نوری مفرد؛ مرتضی بهرامی نژاد