موضوعات = فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
اثر تمرین هوازی و مصرف کروسین بر بیان ژن BDNF، TrKB، دوپامین و سروتونین قشر مخ موش های صحرایی القا شده با متامفتامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48308/joeppa.2024.235484.1239

سودابه نوراله پور؛ آسیه عباسی دلویی؛ سید جواد ضیاءالحق؛ علیرضا براری


تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی و عملکردی پر شدت بر عملکرد جسمانی و حجم استفاده شده از سیلندر دستگاه تنفسی در آتش نشانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235532.1242

سجاد احمدی زاد؛ افشین سراجی؛ David Cornell


نقش پیش آماده سازی ایسکیمیک بر برخی از جنبه های عملکرد ورزشی : یک مقاله مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.235638.1246

فرشته شهیدی؛ سعید خواجه بهرامی


تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر مقادیر Nrf2 و NQO1 عضلة نعلی موش‌های صحرایی سالمند

دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 25-33

10.48308/joeppa.2023.103749

زهرا نوروزی؛ جواد نعمتی؛ محسن ثالثی؛ رسول رضایی؛ محمد همتی نفر