اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر سطوح پلاسمایی نورگلین و لپتین در مردان جوان

دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-12

عباس قنبری نیاکی؛ نجمه رضایی نژاد؛ رستم علیزاده


اثر پیش آماده سازی ایسکمی برعملکرد بی هوازی دختران ورزشکار

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-14

10.52547/joeppa.12.2.1

اکرم شریفی مقدم؛ فائزه ناصرخانی


پاسخ‌های هایپرتروفی و هورمونی به یک جلسه تمرین مقاومتی با دو پروتکل متفاوت در مردان دوندة سرعتی

دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 1-13

10.48308/joeppa.2023.103402

دیار محمد علی الباجلان؛ ناصر رستم زاده؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی


تأثیر بی‌خوابی بر عوامل آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی در مردان فعال دانشگاهی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1139-1148

10.48308/joeppa.2015.98731

سعید دباغ نیکو خصلت؛ وحید ساری صراف؛ مسعود عبدالله پور


تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 8، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1213-1221

10.48308/joeppa.2015.98757

رسول رضایی؛ مریم نورشاهی؛ محمد رضا بیگدلی؛ فریبا خداقلی؛ عباس حق پرست


تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن

دوره 9، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1365-1374

10.48308/joeppa.2016.98825

فتانه ملاحسن زاده؛ ناهید بیژه؛ مهتاب معظمی؛ مریم نورشاهی


تأثیر انواع موسیقی محرک، آرام‌بخش و دلخواه بر عملکرد بیشینه و زیربیشینه پسران غیرورزشکار

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1391

احمد محمدی مقدم؛ سعید امیریان؛ رضا صابونچی؛ ناصر به پور


رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران 10 تا 17 ساله سالم

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

رستم علیزاده؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو


تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان پروتئین اگرین در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ حمید رجبی